OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

Hầu hết mọi người đều không rành về sunshine city quan 7 SaleReal

Hầu hết mọi người đều không rành về sunshine city quan 7 SaleReal

Sơ nét dñ án Sunshine City Sài Gòn

dñ án Sunshine City Sài Gòn là dñ mÛi ß thË trưÝng chung cư đ³ng c¥p Qu­n 7, là dñ án lý thú đưãc nhïng sñ chú ý të Các chç đ§u tư BDS bßi đây là dñ án TrưÛc tiên ß Qu­n 7 đưãc Sunshine Group tích thích hãp công nghÇ 4.0 të bãi gíi xe đ¿n chung cư. Bài vi¿t này SaleReal s½ chia s» Đôi nét vÁ dñ án Sunshine City Sài Gòn cho Quý khách hàng.

đËa th¿ dñ án Sunshine City Sài Gòn

n±m ngay m·t tiÁn đưÝng Phú Thu­n, phưÝng Tân Phú, Qu­n 7. liÁn kÁ khu đô thË Phú Mù Hưng đây là khu đô thË t¡o tÑc đÙ xây nh¥t ß TP. hÓ Chí Minh.

VÛi ưu điÃm tÍa l¡c liên k¿ sông C£ C¥m, cư dân t¡i Sunshine City Sài Gòn đưãc t­n hưßng đëng khí trong lành, thoáng mát nhÝ chu×i sông r¡ch trong s¡ch. phía c¡nh đ¥y dân cư đưãc hưßng trÍn v¹n khung c£nh thiên v­y VÛi view nhìn ra lÑi sông.

dñ án tÍa l¡c trên tråc đưÝng chánh và đưãc bao bÍc bßi Các tuy¿n đưÝng m¡nh như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, Huónh T¥n Phát, NguyÅn Lương B±ng, Làm dân cư thu­n tiÇn k¿t nÑi vào Các khu trung tâm như Qu­n mÙt, Qu­n 2, chç Bè và mÙt sÑ tÉnh liÁn kÁ.

cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc và ngo¡i khu vñc dñ án Sunshine City Sài Gòn

Là khu vñc căn hÙ chung cư cao c¥p tÍa l¡c ß trung tâm qu­n 7 sß hïu Các tiÇn nghi đ³ng c¥p phåc vå cho nhu c§u đÝi an cư hàng ngày cça cư dân të cơ b£n cho đ¿n cao c¥p.

Các trưÝng hÍc quÑc tiÅn cùng vÛi thư viÇn quÑc t¿ s½ là nơi con, cháu Nhïng b¡n đưãc thÏa thích hÍc t­p, phát triÃn toàn diÇn cùng vÛi đÙi ngũ giáo viên d«n đ§u cùng giáo trình gi£ng d¡y chu©n mñc quÑc tiÅn, s½ là ch× ươm m§m Nhïng tài năng trong tương lai.

dân cư an cư t¡i căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn đëng c§n lo ng¡i trong v¥n đÁ mua s¯m, hay nên di chuyÃn vào Các khu trung tâm đà tim ki¿m Nhïng trung tâm thương m¡i m¡nh do vË Sunshine City Sài Gòn ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi trung tâm kinh doanh s§m u¥t quy tå Nhïng danh ti¿ng nÕi ti¿ng d«n đ§u th¿ giÛi.

điÃm cÙng đ¯t bÝ b¿n cho dñ án Sunshine City Sài Gòn là đưãc chç đ§u tư t­p đoàn Sunshine Group tích thích hãp m¡ng lưÛi công nghÇ 4.0 cho căn hÙ chung cư. GiÝ đây dân cư ß Sunshine City Sài Gòn s½ đưãc hưßng tròn v¹n toàn bÙ hÇ sinh thái Sunshine t¡i kh¯p mÍi điÃm.

nhân tÑ chÉnh mÍi thi¿t bË trong sÑ căn hÙ chung cư të mß máy y¿u tÑ hòa, bình hút l¡nh, rèm cía,... đÁu đưãc tích phù hãp hơn app điÇn tho¡i thông minh, chç nhà đëng còn lo âu v¥n đÁ c§n vÁ nhà VÛi b§u không khí thu hút trong sÑ căn hÙ, hay quên t¯t đèn,...

không còn c£nh ch¡y lòng vòng sau h§m gíi xe nh±m tìm càng điÃm trÑng cho chi¿c xe sang ch£nh cça mình, toàn bÙ t¥t c£ viÇc të tìm nơi trÑng hay chÉ đưÝng l¡i ch× nh±m xe đÁu đưãc tích hãp trong sÑ công nghÇ khôn ngoan 4.0 cça t­p đoàn Sunshine Group.

b£o đ£m an ninh tuyÇt đÑi b±ng công nghÇ an toàn nh­n diÇn khuôn m·t và kiÃm soát th» cư dân.

phía c¡nh đó còn nhiÁu tính năng như bao chay qua điÇn tho¡i, hÇ thÑng chuông cía kù thu­t sÑ,...

Sunshine City Sài Gòn cũng quan cái đ¿n điÁu kiÇn non khi dành Các kho£ng diÇn tích đ¥t m¡nh đà phát triÃn c£nh quan cây xanh nh±m Khi¿n dân cư t¡i đây đưãc hưßng thå đëng khí trong sÑ lành, có cuÙc sinh sÑng hòa mình ĐÑi vÛi tñ v­y, t¡o thà kà Sunshine City Sài Gòn như mÙt khu vñc nghÉ ngơi thu nhÏ giïa lòng Sài Gòn.

bên c¡nh Các tiÇn ích nÙi khu vñc đ·c s¯c cư dân còn đưãc hưßng nhiÁu cơ sß v­t ch¥t và dËch vå đ³ng të khu đô thË Phú Mù Hưng như hÇ thÑng cây non, chu×i trưÝng hÍc quÑc t¿, Nhïng trung tâm kinh doanh lÛn,...

thi¿t k¿ đ·c s¯c t¡i dñ án Sunshine City Sài Gòn

dñ án Sunshine City đưãc k¿t c¥u do Nhïng đơn vË d«n đ§u nhiên giÛi VÛi cách k¿t c¥u Châu u ĐÑi vÛi Nhïng đưÝng nét sang trÍng và tÉ mÉ. mÍi Các tòa tháp đưãc bao bÍc do m¡ng lưÛi kính tưÝng Low-E, VÛi kh£ năng chÑng Nhïng tia UV, chÑng n¯ng, chÑng Ón,chÑng rung, đà đ£m b£o yên ninh hoàn toàn cho dân cư sÑng ß Sunshine City Sài Gòn.

cùng chu dau tu sunshine SaleReal vÛi đ¥y là sñ l¯p tÉ m©n và tÉ m©n cça nÙi th¥t xây nên Các nét sang trong cho căn hÙ, chu×i nÙi th¥t đưãc chç đ§u tư lña chÍn kù lưáng të Các tên tuÕi nÕi ti¿ng nhiên giÛi vÁ m«u mã, ch¥t liÇu, k¿t c¥u,... t¥t c£ đÁu đ¡t chu©n 5 sao.

chç đ§u tư Sunshine City Qu­n 7 uy tín

chç đ§u tư dñ án Sunshine City Sài Gòn là t­p đoàn Sunshine Group, đây là t­p đoàn uy tín tÛi të Hà NÙi, xa l¡ nÕi trong sÑ Nhïng năm vëa qua khi 2 năm liên tåc đưãc trân trÍng gi£i thưßng "Nhà xây b¥t đÙng tÑt nh¥t ViÇt Nam" 2017 và 2018. Là doanh nghiÇp đáng tin c­y trong sÑ lĩnh vñc b¥t đÙng s£n, ĐÑi vÛi chi¿n lñc mũi nhÍn là phát triÃn đ§u tư thương m¡i BDS. chi nghiÇm và kh£ năng tài chánh cça t­p đoàn Sunshine Group đưãc chéng minh qua Nhïng dñ án m¡nh như Sunshine Wonder Villas - Hà NÙi, Sunshine Empire - Hà NÙi, Sunshine Lake View Sky - Hà NÙi,...

hơn đây là Các thông vÁ dñ án Sunshine City Sài Gòn mà SaleReal muÑn gíi đ¿n Quý khách, hi vÍng SaleReal đã cho Quý khách thêm Nhïng thông tin bÕ trong viÇc chÍn lña đ§u tư căn hÙ hãp.