OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

5 lưu ý SaleReal anh cần xem

5 lưu ý SaleReal anh cần xem

Thông tin đËa th¿ căn hÙ Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án mà nhóm chuyên gia SaleReal nh­n xét là nên tham kh£o nh¥t Qu­n 7 vô thÝi điÃm hiÇn t¡i bßi không Các có quy mô m¡nh mà còn chéa đñng đưãc cho mình Nhïng điÃm NÕi trÙi s½ làm cho Quý khách hàng th¥y vô cùng thích thú. đëng ph£i ng«u th¿ mà dñ án đưãc Các chuyên gia BDS nh­n xét cao.

th¿ vË th¿ dñ án Ascent Garden Home t¡i đâu? kh£ năng di chuyÃn tÛi të dñ án l¡i Nhïng khu lân c­n hay không? đÙi nhóm chuyên trang duankhunam s½ cung c¥p đ¿n nhïng thông tin đà Quý khách hàng có thà hiÃu rõ trên vÁ vË th¿ chung cư Qu­n 7.

Thông tin vË th¿ căn hÙ Ascent Garden Home

tÍa l¡c trên quù đ¥t rÙng lÛn m¡nh ĐÑi vÛi diÇn tích 10.425 m2, thuÙc phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

sÑng t¡i Ascent Garden Home Qu­n 7, Khách hàng s½ t­n hưßng đưãc mÙt thà g¯n k¿t giao thông cñc kó linh ho¡t, đây là mÙt trong Nhïng y¿u tÑ quan trÍng đà quy¿t đËnh t¡o nên lña chÍn mÙt dñ án nào làm điÃm an cư hay đëng.

Khách hàng chÉ VÛi 15 phút là đã t¡o thà l¡i đưãc ngay trung tâm Qu­n 1 là mÙt nơi đ·c biÇt cùng s§m u¥t, cũng như có méc sinh sÑng cao nh¥t t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh là điÃm t­p trung khá nhïng tiÇn ích đ³ng c¥p, h§u như kà l¡i khu vñc này ai ai cũng s½ nghĩ đ¿n là nơi vui chơi hàng đ§u.

Hay të căn hÙ chung cư Ti¿n Phát Qu­n 7 đ¿n Nhïng khu vñc đô thË lÛn t¡i Qu­n 2: Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh h£o Lãi, yên Phú yên Khánh, thu hút là khu vñc đô thË Thç Thiêm chÉ trong vòng vài năm l¡i s½ là nơi vô cùng xây ĐÑi vÛi nhïng dñ án đưãc xu¥t hiÇn cũng như Nhïng tiÇn nghi đ³ng c¥p cũng s½ hiÇn diÇn lúc chÉ VÛi 10 - 15 phút là đã t¡o kh£ năng ti¿p c­n.

đ·c biÇt, chÉ ĐÑi vÛi năm phút là đã l¡i đưãc ngay khu đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7, cũng là khu s§m u¥t đëng hÁ kém c¡nh Qu­n 1, đây là nơi t­p trung cça r¥t nhïng dñ án cao c¥p cũng như tiÇn ích. ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn ích NÕi trÙi như trung tâm thương m¡i ViVo City, Crescent Mall, Lotte Mart,... S½ phåc vå cho viÇc gi£i trí, mua s¯m cça Khách hàng trß ra cao c¥p.

Hay Quý khách hàng có con em trong sÑ đÙ tuÕi di chuyÃn hÍc có thà gíi tÛi trưÝng quÑc tiÅn Nh­t B£n, Hàn QuÑc, đ¡i hÍc Rmit, đ¡i hÍc Tôn Đéc Th¯ng,... Và Nhïng bÇnh viÇn Tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn FV s½ đáp éng cho đòi hÏi chăm sóc, khám séc khÏe ĐÑi vÛi trang thi¿t bË tân ti¿n.

dân cư t¡i căn hÙ Ascent Garden Home đưãc trân trÍng kh£ năng này cũng chánh do tÍa l¡c trong khu vñc t¡o H¡ t§ng giao thông phát triÃn ĐÑi vÛi các tuy¿n đưÝng như: NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn Văn Linh, Nhơn Đéc - PhưÛc LÙc, cao tÑc B¿n Léc - Long nên,...

không Nhïng nhiên vË th¿ cça Ascent Garden Home còn n±m giáp VÛi sông C£ G¥m, VÛi ưu điÃm này đÙi ngũ chuyên gia duankhunam đnáh giá s½ đem tÛi cho cư dân Các làn gió mát m», Giúp tr£i nghiÇm càng cuÙc sÑng trong lành, tách biÇt tuyÇt đÑi VÛi Các ti¿ng Ón, båi khói điÃm ngoài đưÝng phÑ. Giúp séc khÏe cça ngưÝi dân đưãc đ£m b£o mÙt t§m tÑi ưu nh¥t, đưãc trân trÍng đÝi sÑng tho£i mái và dÅ chËu.

hơn đây là bài vi¿t đưãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ vË trí tÍa l¡c cça Ascent Garden Home Qu­n 7, bài vi¿t s½ Giúp Quý khách có t§m nhìn Vài nét và hình dung rõ nét trên vÁ đËa th¿ cça dñ án. VÛi Các gi£i pháp g¯n k¿t giao thông s½ can ho Quan 7 SaleReal Giúp Khách hàng tham kh£o xem có thñc sñ thích hãp ĐÑi vÛi nhu c§u cça gia đình cũng như b£n thân mình hay đëng.