OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

Nhà thầu thi công gia ban eco green saigon có thực sự chất lượng

Nhà thầu thi công gia ban eco green saigon có thực sự chất lượng

Thông tin kho£n ti¿t dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 là dñ án chung cư đang đưãc trông đãi r¥t nhiÁu të phía Khách hàng trong sÑ 5 2019 vëa qua, vì hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t vô cùng phong phú, đËa th¿ đ¯c đËa, thương hiÇu nhà đ§u tư đáng tin c­y, chánh bßi nhiên mà đây chính là cái tên đưãc tìm ki¿m các nh¥t trong t¡i gian vëa qua.

Bài vi¿t này SaleReal s½ c¥p đ¿n Quý khách hàng Nhïng viÇc liên quan l¡i bÝ b¿n bán và ti¿n đÙ thanh toán chung cư Eco Green Sài Gòn, dñ án mà luôn đưãc khá các Quý khách hàng chú ý t¡i khu Qu­n 7.

ĐÓng thÝi chúng tôi s½ c­p nh­t thêm cho Quý khách hàng thêm nhïng thông tin liên thà mÛi nh¥t vÁ dñ án Eco Green Sài Gòn të nhà đ§u tư. trông r±ng bài vi¿t cça Nhïng chuyên gia SaleReal s½ đem l¡i cho Quý khách các thông tin hïu ích vÁ dñ án xa l¡ Qu­n 7 này.

eco green quan 7

Thông tin bÝ b¿n bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 ©n chéa vË th¿ vô cùng r¥t xinh đ¹p ß khu trung tâm qu­n 7. Đưãc triÃn khai vì nhà đ§u tư đáng tin c­y Xuân Mai Corp.

dñ án đưãc bi¿t tÛi VÛi hai ưu th¿ vÁ vË th¿ tÍa l¡c và nhà đ§u tư đáng tin c­y nên giá bán dñ án đưãc dñ ki¿n s½ không th¥p. Theo thông tin nÙi bÙ të nhà đ§u tư thì giá bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc đÁ xu¥t të 45 - 50 triÇu/m2.

căn hÙ cao c¥p eco green saigon SaleReal Eco Green Sai Gon đÁu đưãc k¿t c¥u të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích phong phú të 52m2 đ¿n 92m2, dñ án Eco Green Sai Gon đÁu t¡o thå phong phú vÁ mô hình căn hÙ chung cư nên bÝ b¿n bán s½ giao đÙng të 2,5 t÷ l¡i 6 t÷ tùy tëng diÇn tích khác nhau mà giá bán s½ chênh lÇch theo diÇn tích như sau:

giá bán VÛi chung cư Eco Green Sai Gon có 1 PN VÛi diÇn tích të 54.6m2 – 58m2 s½ rơi vào t§m 2,5 t÷

bÝ b¿n bán ĐÑi vÛi căn hÙ 2 PN Eco Green Sai Gon t¡o diÇn tích 79.6m2 – 106.3m2 s½ rơi vô chëng 4 t÷ - 4,9 t÷

giá bán ĐÑi vÛi chung cư 3 PN Eco Green Sai Gon chéa đñng diÇn tích 121.7m2 – 145.4m2 chëng 6 t÷

bÝ b¿n bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư Duplex và Penthousse Eco Green Sai Gon të 3-4P là Nhïng căn hÙ có sân vưÝn cà chung cư thông t§ng VÛi diÇn tích 150.9m2 – 167.6m2 s½ rơi vào kho£ng 8 t÷ và ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư d¡ng thu hút 4 PN diÇn tích të 176.7m2 – 177.6m2 căn hÙ chung cư thông t§ng t§m 10 t÷.

Nhìn cùng chung so sánh giá bán theo diÇn tích và nÙi th¥t cùng vÛi cách c¥u trúc Eco Green Sai Gon thì giá bán cũng đëng chênh lÇch quá các, chính vì th¿ Eco Green Sai Gon là càng cơ hÙi tÑt nh±m Quý khách hàng có kh£ năng tranh thç giï b¯t n¿u quy¿t đËnh chÍn lña mua chç ß khu này.

can ho eco green

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 có gì đ·c biÇt?

Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 r¥t linh ho¡t, lúc Quý khách đ·t cÍc t¡i ngày mß bán và chÍn mua chung cư dưÛi khi t¡o thông tin chánh théc vÁ bÝ b¿n bán. SÑ tiÁn ti¿p theo Quý khách hàng t¡o kh£ năng đóng sau ngày kí phù hãp đÓng mua bán chính théc. dưÛi đó ti¿n đÙ s½ đưãc chia nhÏ theo sÑ l§n theo ti¿n đÙ xây dñng căn hÙ chung cư, Nhïng căn hÙ đưãc Quý khách đ·t mua s½ đưãc bàn giao nhà, nghiÇm thu vô cuÑi 5 2020 và chính théc nh­n chç vào quý I 5 2021.

dñ án dñ sáng s½ đưãc nên m¯t thË trưÝng đãt hai vào tháng 10 5 2019 và nay gian này nhà đ§u tư b¯t đ§u nh­n đ·t nơi dñ án cho công đo¡n mß bán thÝi điÃm 2. ra Khách hàng t¡o thà chÍn mua trong sÑ giai đo¡n này đà n¯m ch× đưãc căn h£o SÑ tiÁn n¯m điÃm có hoàn tÛi.

Ai có thà lña chÍn mua căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7?

dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 n±m t¡i m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP hÓ Chí Minh, điÃm có vË th¿ giao thông tuyÇt vÝi thu­n tiÇn k¿t nÑi VÛi Nhïng khu vñc bên c¡nh, Đ·c biÇt Các cơ sß v­t ch¥t vÁ y t¿ giáo dåc cao c¥p ngay t¡i trung tâm Qu­n 7.

chánh vì nhiên dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ r¥t phù hãp VÛi Nhïng ai ưa thích mÙt không gian hòa phù hãp VÛi thiên nhiên nhưng cũng đëng n±m cách biÇt, quá xa trung tâm thành phÑ do do të dñ án Khách hàng chÉ m¥t t§m 20 phút di chuyÃn xe là có kh£ năng đ¿n trung tâm Qu­n 1, ra đây đưãc xem là dñ án hoàn mù nh¥t đà dân cư chon an cư.

eco green saigon quan 7

Quý khách là Các c·p vã chÓng tr», tích lũy t§m 1 t÷, thu nh­p hàng tháng cça hai vã chÓng t§m 40 triÇu là có kh£ năng lña chÍn 1 căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đà an cư.

trên đây là Nhïng thông tin vÁ Eco Green Sài Gòn đưãc chuyên gia b¥t đÙng s£n SaleReal biên t­p. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Làm nghi trên cho Quý khách trong sÑ viÇc tìm ki¿m chÍn lña căn hÙ mơ ưÛc cho c£ nhà Khách hàng.

thÝi gian chào bán và đËa điÃm mß bán căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t cå thà đ¿n Quý khách hàng trong sÑ bài vi¿t chánh khi t¡o thông tin chánh xác të nhà đ§u tư.