OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

22 điều nhà đầu tư lầm tưởng về SaleReal

22 điều nhà đầu tư lầm tưởng về SaleReal

Thông tin Sơ lưãc dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là dñ án căn hÙ chung cư đ³ng c¥p có méc sÑng thu§n xanh khá đáng mong đãi ß qu­n 7 đưãc triÃn khai vì chç đ§u tư Xuân Mai. dñ án ©n chéa nét k¿t c¥u riêng tư và đ·c s¯c, chu×i tiÇn nghi đ³ng c¥p theo chu©n mñc 5 sao, đ£m b£o thå riêng biÇt cho dân cư an cư trong sÑ khu.

ban chung cu eco green

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đưãc ví như càng điÃm sáng ß béc tranh th¿ giÛi nhà giàu thuÙc khu vñc Qu­n 7. Bài vi¿t này SaleReal s½ Sơ nét l¡i Khách hàng thông tin đ§y đç nh¥t và l¡ nh¥t të chç đ§u tư Xuân Mai vÁ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đà Quý khách t¡o thà hiÃu rõ trên vÁ dñ án thu hút này.

Thông tin l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

dñ án căn hÙ đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là càng dñ án m¡nh đưãc đ§u tư Xuân Mai triÃn khai t¡i khu NguyÅn Văn Linh, Qu­n 7, VÛi quy mô khu đ¥t r¥t lÛn m¡nh kho£ng 14,36 ha tÍa l¡c hơn quù đ¥t s¡ch thuÙc quyÁn sß hïu cça nhà đ§u tư này luôn.

vË trí dñ án tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng m¡nh cça Qu­n 7 và còn là đ¡i lÙ lÛn m¡nh cça c£ khu Nam Sài Gòn chính là đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh.

cái khu vñc Đô thË Phú mù Hưng t§m 5 phút đi, cách trung tâm Qu­n 7 cũng trong sÑ thÝi gian tương đương, điÃm vÑn đã r¥t NÕi b­t ĐÑi vÛi kh£ năng phát triÃn, kinh t¿ lñc đÙng, các quù đ¥t vàng. Ngoài thành cũng là ch× sß hïu hàng lo¡t tiÇn ích vưãt trÙi vÁ y t¿, văn hóa, giáo dåc...

Ngoài nên chç đ§u tư Xuân Mai cũng cho phép k¿t c¥u và xây dñng trên 50 tiÇn nghi nÙi khu đà đáp éng cư dân như công mĩ, bà bơi, phòng thà hình, sân thà thao, qu£ng trưÝng, phÑ đi bÙ, trung tâm kinh doanh, phòng sinh ho¡t cÙng đÓng, phòng tÕ chéc thå kiÇn, thư viÇn, phòng đÍc sách, bÇnh viÇn, trưÝng m§m xanh.... t¥t c£ s½ xây nên mÙt môi trưÝng tiÇn nghi hoàn chÉnh nh¥t không thà bÏ qua, chư dân s½ t¡o càng đÝi sinh sÑng nghÉ ngơi t¡i ngôi nhà cça mình càng cách đúng nghĩa.

eco green saigon

dñ án đưãc thi¿t k¿ và xây dñng theo phong cách Châu u đưãc bàn tài cça Các sáng trúc sư tài hoa ki¿n t¡o, phía c¡nh sáng trúc đ·c s¯c là lÑi k¿t c¥u c£nh quan bưÛc theo t§m an cư xanh, m­t đÙ cây non che phç và m·t nưÛc là hai tÑ ch¥t chi¿m diÇn tích m¡nh nh¥t, hình thành điÁu kiÇn sÑng mang đ­m ch¥t sinh thái VÛi trên 50% m­t đÙ cây non và m·t nưÛc và 20% xây tiÇn ích an cư cho dân cư, m­t đÙ phát triÃn tòa nhà r¥t th¥p chÉ t§m 30%.

dñ án Eco Green Sai Gon đưãc xây dñng và trß thành khu vñc phéc thích hãp Các căn hÙ đ³ng c¥p điÃn hình të mÙt đ¿n 3PN VÛi nhiÁu lo¡i hình căn hÙ khác nhau gÓm căn hÙ cao c¥p, chung cư thương m¡i, căn hÙ t¡o sân vưÝn trên cao, gây nét khác biÇt cho dñ án giïa lòng Qu­n 7. DiÇn tích Các lo¡i căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon có diÇn tích giao đÙng të 52m2 đ¿n 162m2.

HiÇn t¡i giá bán căn hÙ Eco Green Sai Gon v«n chưa t¡o bÝ b¿n bán chính théc, nhưng theo thông tin mà chúng tôi c­p nh­t bÝ b¿n bán të bên nÙi bÙ nhà đ§u tư, giá bán thÝi kó hai s½ cao trên thÝi kó 1 kho£ng 4-5tr/m2. th¿ giá bán dñ ki¿n Eco Green Sai Gon chëng 55 - 65 triÇu /m2.

ĐÑi vÛi méc giá này Quý khách hàng có kh£ năng dÅ dàng sß hïu căn hÙ Eco Green Sai Gon vì chÉ nên chÉ nên tích lũy tài https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ s£n chëng 1 t÷ đÓng và nh­n đưãc sñ h× trã vay vÑn cça ngân hàng lên tÛi 70%.

Quý khách hàng chÉ c§n thanh toán 50% là đã có thà nh­n nhà, do phương théc thanh toán linh ho¡t, chia theo ti¿n đÙ, đà Quý khách có thà chç đÙng hơn trong sÑ viÇc kho£n tiêu và tích lũy.

du an eco green quan 7

Vã chÓng tr» cũng t¡o kh£ năng chÍn lña căn hÙ Eco Green Sai Gon nh±m sinh sÑng, VÛi không gian mua theo hình théc tr£ góp VÛi vÑn tích lũy ban đ§u cça cha m¹ cho và tích góp, cùng thu nh­p vã chÓng hàng tháng t§m 40 triÇu là đã có thà chéa đñng mÙt căn hÙ chung cư t¡i dñ án Eco Green Sai Gon. nhà đ§u tư Xuân Mai t¡o chia nên nhiÁu phương théc thanh toán đà Quý khách hàng t¡o kh£ năng chÍn lña theo đòi hÏi tài chính đà đưãc trân trÍng nhïng ph§n quà thú vË të nhà đ§u tư.

HiÇn ß dñ án đang trong sÑ quá trình thi công ph§n nÁn móng, VÛi ti¿n đÙ như hiÇn t¡i thì cuÑi quý 2 đã t¡o kh£ năng ti¿n hành mß bán. Các kù sư và công nhân đang ráo ri¿t triÃn khai ngày đêm, s¯t thép đưãc t­p k¿t thành dñ án r¥t nhïng. B£ng hiÇu dñ án và văn phòng ban chÉ huy quân thå cũng đã đưãc dñng lên, thu­n lãi nh­n diÇn.

hơn đây là thông tin kinh ti¿t căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 vì SaleReal biên t­p. Hy vÍng thông qua bài vi¿t này Khách hàng s½ hiÃu rõ trên vÁ dñ án h¥p d«n này. Hi vÍng ch¯n thông qua bài vi¿t cça chúng tôi, Quý khách có thà hiÃu rõ hơn vÁ dñ án lý thú này.

nay gian và ch× chào bán thÝi điÃm hai s½ đưãc chúng tôi thông báo dưÛi l¡i Quý khách hàng.