OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

Tiền lương cho các chuyên viên thiết kế dungquoc.com rất cao

Tiền lương cho các chuyên viên thiết kế dungquoc.com rất cao

nh­n xét đËa th¿ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên giá nh­n đËnh là s½ trß nên dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán ß thË trưÝng BDS qu­n 2, cå kh£ năng là khu đô thË xa l¡ Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn có kh£ năng đưãc chào bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đó trong cùng khu - Riverfront Residences và t¡i gian chào bán dñ sáng vô quý 3 5 2019.

Đưãc phát triÃn do chç đ§u tư lÛn và đáng tin c­y vÁ BDS thành không chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Các Quý khách hàng t¡o nhu c§u mua nh±m ß lâu dài cũng lý thú chú trÍng l¡i vË th¿ cça chung cư Sunshine Venicia qu­n 2. do nhiên, bài vi¿t dưÛi đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» tÛi Quý khách Nhïng thông tin quan trÍng t¡o liên quát l¡i vË trí cça dñ án l¡ t¡i Thç Thiêm này, hi vÍng s½ mang tÛi Nhïng thông tin hïu nghi nh¥t dành quý vË.

vË th¿ cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

chung cu sunshine venicia quan 2

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì căn hÙ Sunshine Thç Thiêm t¡o đËa th¿ n±m ß Lô đ¥t sÑ 2-8, khu vñc đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là mÙt khu đô thË l¡ cça qu­n 2 nói riêng và là trung tâm hành chánh mÛi cça TP HCM kà chung, cao c¥p cça khu vñc đô thË này sánh ngang ĐÑi vÛi cao c¥p cça Nhïng khu đô thË khác trong khu vñc.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång VÛi chéc lñc chính là bÕ sung thêm Các dñ án chéc năng đ³ng c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n mÙt hiÇn chưa có. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß ra căn hÙ sß hïu vË th¿ lý thú, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu vñc đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. bßi th¿, Sunshine Venicia n±m ngay hàng lo¡t siêu ph©m đ³ng c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog đánh giá Các nơi NÕi trÙi vÁ vË trí cça chung cư Sunshine Qu­n 2

sunshine venicia thu thiem

Theo nh­n xét cça Các chuyên gia b¥t đÙng s£n cũng như đánh giá cùng cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia chéa đñng đËa th¿ ĐÑi vÛi nhïng ch× NÕi trÙi như:

- Thé nh¥t, vË trí thuÙc trung tâm cça mÍi sñ g¯n k¿t

khi trß thành ngưÝi dân cça căn hÙ Sunshine Venicia Qu­n 2, quý ngưÝi dân s½ thu­n tiÇn và mau l¹ đi đ¿n mÙt sÑ đËa điÃm khác nhau như:

+ Qu­n 1: đi qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm mÙt, c§u Thç Thiêm 2 chÉ chëng të 3-5 phút.

+ đi l¡i khu vñc đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ đ¿n qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t t§m năm phút thông qua c§u Thç Thiêm mÙt.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: r¥t tiÇn lãi và nhanh chóng khi qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn t¥t ra. trong tương lai s½ t¡o thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi l¡i Nhïng cơ sß v­t ch¥t cao c¥p, trung tâm kinh doanh, khu vñc văn phòng cao c¥p: ChÉ trong të 3-5 phút.

- Thé 2, bưÛc view xinh đ¹p mang đ¿n cái nhìn vưãt https://dungquoc.com/du-an/sunshine-venicia/ b­c “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì t¡i Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Các căn hÙ đ³ng c¥p cça dñ án đÁu s½ t¡o hưÛng view tuyÇt đÉnh xéng đáng cách nhìn triÇu đô khi nhìn vÁ phái qu­n 1, sông lÛn m¡nh Sài Gòn. khá ít dñ án t¡i trung tâm nên phÑ l¡i t¡o thà sá hïu khu đ¥t ĐÑi vÛi nhïng ưu th¿ như th¿. ĐÑi vÛi t§m nhìn này, Quý khách hàng s½ đưãc hưßng thå và tr£i nghiÇm không gian sÑng tuyÇt đÑi thoáng đãng, trong sÑ lành dù b¥t cé thÝi kó nào trong ngày ngay ß chánh chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán nhÝ vË trí cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

chung cu sunshine venicia quan 2

Theo kh£o sát cùng chung cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Các dñ án ß khu vñc Thç Thiêm tính đ¿n thÝi điÃm hiÇn ß là 4500 USD/m2. m×i năm, m·t b±ng giá bán s½ gia tăng trưÝng t§m > 25% ( të chëng 2-3 5 trß tÛi đây).

VÛi m¡ng lưÛi Cơ sß h¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm 1, 2,3,4 đang đưãc xây đà k¿t nÑi VÛi các tuy¿n đưÝng khác nhau trong nên phÑ s½ khi¿n cho t§m cái g¯n k¿t đ¿n mÍi đËa điÃm të căn hÙ chung cư đ³ng c¥p qu­n 2 này trß ra cñc kó tiÇn nghi. Và dña viÇc chéa đñng lÙ trình thoáng đãng thì tình tr¡ng bË Ã¹n t¯c giao thông s½ r¥t hi¿m lúc x£y ra. Và h¥p d«n, QuÑc Dũng Blog ch¯c ch¯n, khi an cư ngay ß trung tâm Thç Thiêm thì toàn bÙ t¥t c£ cơ sß v­t ch¥t të bán l» hay vui chơi gi£i trí, vui chơi gi£i trí, trung tâm thương m¡i đÁu có đ§y đç nh±m Giúp đáp éng Khách hàng t¡i khu vñc này như Central Plaza - m¡ng lưÛi thương m¡i dưÛi lòng đ¥t, nhà hát Opera, hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

trên đây là Nhïng nh­n đËnh vÁ đËa th¿ cça dñ án chung cư Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ đem tÛi thå hïu nghi dành cho Quý khách hàng, chç đ§u tư.