OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

Chủ đầu tư gia ban quoc bao luxury là đơn vị nào? Có uy tín?

Chủ đầu tư gia ban quoc bao luxury là đơn vị nào? Có uy tín?

Thông tin vË th¿ Dñ án QuÑc B£o Luxury

cùng vÛi thå sôi đÙng cça thË trưÝng b¥t đÙng s£n du lËch nghÉ ngơi, Dñ án QuÑc B£o Luxury là 1 trong sÑ Các S£n ph©m du lËch nghÉ ngơi mÛi đưãc hình thành trên bán đ£o Sơn Trà, đang đưãc trân trÍng sñ chú trÍng lÛn m¡nh të bên Quý khách hàng, du khách và Các chç đ§u tư.

vË th¿ QuÑc B£o Luxury t¡i đâu? có Nhïng đ·c nơi gì nÕi b­t? Quy mô thñc hiÇn Dñ án biet thu quoc bao ra sao? đó là Nhïng câu hÏi mà Nhïng Khách hàng đang t¡o thå quan tâm GiÛi thiÇu nhïng nh¥t të Dñ án mÛi này.

ĐÑi vÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Nhïng chuyên gia PiRealtor Team sau đây, chúng tôi s½ c¥p Nhïng thông tin cå kh£ năng vÁ Dñ án liên thà đ¿n v¥n đÁ này, Các Quý khách hàng đang có sñ quan tâm đ¿n v¥n đÁ đ§u tư Dñ án du lËch nghÉ dưáng không thành bÏ qua.

quoc bao luxury

Thông tin vË trí QuÑc B£o Luxury Đà Nµng

QuÑc B£o Luxury là Dñ án đưãc áp dång trên m·t tiÁn đ¯c đËa, ©n chéa 3 cung đưÝng huy¿t m¡ch, đưãc đánh giá là đËa th¿ vàng t¡i qu­n Sơn Trà, Đà Nµng. trong sÑ đó, có thå hiÇn diÇn cça Nhïng tuy¿n đưÝng là: Ngô QuyÁn, Phó Đéc chính và Vương Thëa Vũ.

Bán đ£o Sơn Trà đã të lâu nÕi ti¿ng VÛi tên gÍi vùng đ¥t héa dÓi dào tài nguyên và Các bãi biÃn đ¹p hoang sơ, thu­n lãi cho viÇc khai thác tiÁm lñc du lËch, nghÉ ngơi. chç nưÛc ngày mÙt t¡o sñ quan tâm đ§u tư xây dñng vÁ H¡ t§ng giao thông l«n cơ sß v­t ch¥t nơi đây. bßi đ¥y, Sơn Trà luôn là đËa đáng có đưãc sñ chú trÍng lÛn të phía Khách hàng.

Dñ án QuÑc B£o Luxury cça nhà đ§u tư là công ty cÕ ph§n Чu tư QuÑc B£o nên đÝi là cÙt mÑc đánh d¥u sñ xây dñng đÙt phá điÃm đây.

v¥n đÁ to¡ l¡c hơn bán đ£o Sơn Trà kèm theo Các cung đưÝng huy¿t m¡ch, Khi¿n Các du khách và ngưÝi dân nhà phÑ QuÑc B£o Luxury có thà thu­n lãi trong viÇc lưu thông và k¿t nÑi l¡i Nhïng khu trung tâm nên phÑ, Đ·c biÇt Nhïng tuy¿n đưÝng du lËch, tuy¿n phÑ kinh doanh và Nhïng khu du lËch trÍng tâm.

bên c¡nh đ¥y, biÇt thñ QuÑc B£o Luxury còn đưãc thëa hưßng khá nhiÁu Các cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu xung quanh, đưãc hiÇn hïu, đáp éng cho đòi hÏi sÑng, nghÉ dưáng cça Khách hàng. Mà t¡o kh£ năng kà đ¿n mÙt sÑ mô hình tiÇn ích như: chã, trưÝng hÍc, tr¡m y t¿, chç hàng, siêu thË, khu du lËch, bãi biÃn đ¹p,… mà Quý khách hàng chÉ m¥t t§m mÙt vài phút k¿t nÑi là có kh£ năng đ¿n ngay.

quoc bao luxury

Sơ nét thông tin vÁ Dñ án QuÑc B£o Luxury

sau Các chia s» vÁ đ·c ch× vË trí biÇt thñ QuÑc B£o Luxury thì ti¿p theo t¡i ý tưßng này, Nhïng chuyên gia PiRealtor s½ cung c¥p thêm vÁ mÙt sÑ thông tin Dñ án QuÑc B£o Luxury đ¿n Khách hàng, mà Nhïng Quý khách Dñ án t¡o kh£ năng tham kh£o thêm.

Cå thÃ, QuÑc B£o Luxury Đà Nµng đưãc chç đ§u tư quy ho¡ch trên quy mô diÇn tích là 22.953 mét vuông, VÛi đËnh hưÛng bi¿n ch× đây trß thành 1 khu đô thË tÕ phù hãp ĐÑi vÛi sñ hiÇn hïu cça Các mô hình nhà phÑ, villa, đ¥t nÁn, và văn phòng đ³ng c¥p.

k¿t c¥u xây dñng hài hoà ĐÑi vÛi lÑi ki¿n trúc đưãc chÍn lña đ¥y chính là phong cách châu Âu hiÇn đ¡i, sang trÍng và cao c¥p. Nhïng c¥u trúc nÙi khu có thå liên k¿t ch·t ch½, đ£m b£o điÁu kiÇn thoáng đãng trong sÑ lành thiên th¿ ĐÑi vÛi nhïng c£nh thà xanh mát rưãi và tràn đ§y séc sinh sÑng.

du an quoc bao luxury

Nhïng S£n ph©m chç ß đưãc bÑ trí khoa hÍc và linh ho¡t xây nên 1 khu ngưÝi dân chÉnh chu. Nhïng lô đ¥t t¡i đưãc chia ra nhïng khu hãp lý, diÇn tích phong phú, xung quanh đưãc bao bÍc do Các tuy¿n đưÝng nÙi khu. chu×i điÇn nưÛc đưãc l¯p âm, và vô cùng logic, công mĩ cây non rÙng 719m2.

Kèm theo đ¥y là khá nhiÁu Nhïng tiÇn ích khác như: khu trung tâm thương m¡i, khu vñc shophouse bà bơi, khu vui chơi gi£i trí,… đúng chu©n mñc cça càng đô thË kiÃu m«u. m­t đÙ phát triÃn chi¿m kho£ng 70% diÇn tích, m­t đÙ Dòng s£n ph©m đưãc l¯p đ·t ít Ïi.

dña đ¥y, không gian sÑng đưãc l¯p đ·t chÉnh chu trên,mang tÛi mÙt cuÙc sinh sÑng an cư, nghÉ dưáng ß đ¥t nÁn QuÑc B£o Luxury cñc kó thú vË. Dñ sáng có t§m 112 Dòng s£n ph©m đưãc nhà đ§u tư áp dång t¡i đây.

Các h¡ng måc ß Dñ án QuÑc B£o Luxury đưãc chç đ§u tư triÃn khai áp dång vào 5 2016, VÛi đÙi ngũ thi công të đÑi tác chuyên nghiÇp, chéa đñng nhiÁu năm kinh nghiÇm trong viÇc xây dñng Nhïng Dòng s£n ph©m BDS du lËch nghÉ ngơi.

HiÇn ß, QuÑc B£o Luxury Đà Nµng đã đưãc bàn giao đ¿n tay Quý khách VÛi nay gian dñ ki¿n rơi vào chëng quý 1/2019. bÝ b¿n bán thu hút, đËa th¿ đơn gi£n, Dñ án QuÑc B£o Luxury hiÇn v«n đang gây ra 1 séc hút m¡nh ĐÑi vÛi Nhïng nhà đ§u tư bưÛc vÁ thành phÑ Đà Nµng.

du an quoc bao luxury

Khách hàng đang t¡o sñ quan tâm l¡i Dñ án QuÑc B£o Luxury có thà tham kh£o thêm Nhïng chia s» và đánh giá të Các chuyên gia PiRealtor Team chúng tôi ß đây đà t¡o nhiÁu trên Nhïng góc nhìn vÁ Dñ án.

Ho·c Quý khách hàng có kh£ năng liên hÇ trñc ti¿p nh±m có đưãc Các sñ tư v¥n và h× trã nhiÇt tình të Nhïng chuyên gia, Khi¿n Quý khách hàng gi£i đáp ngay Nhïng th¯c m¯c vÁ Dñ án.