OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

Cách chọn mua nhà tại du an quoc bao luxury pirealtor tốt nhất

Cách chọn mua nhà tại du an quoc bao luxury pirealtor tốt nhất

t¡o ra mua Dñ án biÇt thñ QuÑc B£o Luxury

QuÑc B£o Luxury là Dñ án villa, nhà phÑ cao c¥p l¡, n±m gÍn trong sÑ lõi trung tâm Đà Nµng do chç đ§u tư QuÑc B£o triÃn khai vô năm 2018. Đây là mÙt trong ít Dñ án đưãc đãi chÝ nh¥t năm 2019 bßi s½ ti¿n hành chào bán trong năm thÝi.

không hÁ tách biÇt VÛi trung tâm phÓn hoa náo nhiÇt, Dñ án QuÑc B£o Luxury t¡o vË trí bên kia con sông Hàn, ngay chân c§u RÓng và sñ giao nhau cça tuy¿n đưÝng Ngô QuyÁn, Phó Đéc chính và Vương Thëa Vũ.

th¿, có ra mua nhà phÑ, villa QuÑc B£o Luxury hay không? Cây hÏi này đã t¡o r¥t nhiÁu Khách hàng đ·c ra. Bài vi¿t này cça Các chuyên gia Pirealtor s½ c¥p mÙt sÑ thông tin hïu ích cho Quý khách đang có thå chú trÍng vÁ Dñ án này.

du an quoc bao luxury

Thông tin đËa th¿ Dñ án QuÑc B£o Luxury đáng nh±m chúng ta nên mua

QuÑc B£o Luxury là Dñ án biÇt thñ, nhà phÑ đ³ng c¥p tÍa l¡c ß qu­n Sơn Trà, Tp. Đà Nµng. Ngay m·t tiÁn đưÝng Ngô QuyÁn, Phó Đéc chính và Vương Thëa Vũ.

ra v¥n đÁ đi di chuyÃn l¡i khá dÅ dàng, đëng nên c§n bàn.

điÁu chúng tôi muÑn kà t¡i đây chánh là Dñ án có càng m·t tiÁn sông ( Sông Hàn) và 3 m·t tiÁn đưÝng lÛn.

Dñ án QuÑc B£o Luxury còn n±m ngay cía ngõ giao thương nÑi liÁn phân khu vñc B¯c. Bao quanh Dñ án là hàng lo¡t Các Dñ án ki¿n trúc đÓ sÙ, Các đËa điÃm du lËch nÕi ti¿ng cça Đà Nµng....

Të villa, nhà phÑ QuÑc B£o Luxury, Quý khách hàng t¡o kh£ năng nhanh chóng đi đ¿n Nhïng ch× như C§u Sông Hàn, Ngũ Hành Sơn... Ho·c sân bay Đà Nµng r¥t thu­n lãi.

Thông tin tiÇn ích QuÑc B£o Luxury t¡o gì?

t¡i QuÑc B£o Luxury dân cư s½ đëng ph£i c§n di chuyÃn đâu đà tìm ki¿m Các tiÇn nghi sinh ho¡t h±ng ngày bßi të y t¿, văn hóa, giáo dåc, gi£i trí đÁu có m·t đ§y đç ß Dñ án cå kh£ năng như là:

Công viên cây non ngay trung tâm rÙng kho£ng 500m5, cùng cây xanh bao trùm Dñ án là điÃm tÑ ch¥t hòa lúc h­u cho t¥t c£ Dñ án, Giúp Khách hàng nh­n đưãc càng không gian an cư trong lành.

khu săn sóc séc khÏe và làm đ¹p như là phòng Gym, phòng Yoga và Sauna Giúp săn sóc séc khÏe, khi¿n xinh đ¹p Làm Các quý bà t¡o thà thư gi£n t¡i đây.

biet thu quoc bao luxury

bà bơi tràn theo tiêu chu©n Singapore đưãc k¿t c¥u t¡o bà lÍc nưÛc, có khu vñc hÓ bơi ngưÝi lÛn và tr» em thi¿t k¿ c¡nh nhau, máy che, khu vñc t¯m n¯ng.

Sân thà thao đa lñc VÛi Nhïng môn thà thao, bóng chuyÁn, bóng đá, bóng bàn, c§u lông nh±m Khách hàng t¡o kh£ năng luyÇn t­p rèn luyÇn séc khÏe khi r£nh rÕi.

khu mua s¯m gÓm tiÇn nghi như cía hàng théc ăn mau, cía hàng tiÇn lãi, thñc ph©m tươi sÑng, quoc bao luxury pirealtor văn phòng ph©m.…salon house, quán Cafe theo nhiÁu lÑi khác nhau...

Ngoài thành Khách hàng chÍn lña mua Dñ án còn có kh£ năng t¡o Nhïng tiÇn nghi khác như là trưÝng m§m non, phòng khám đáp éng 24/24, khu vñc vui chơi gi£i trí tr» em thư viÇn trung tâm và phòng đÍc sách Làm cư dân sí dång.

viÇc an ninh, PCCC cũng b£o đ£m do an ninh 4 lÛp, camera thà sát, b£o vÇ tu§n ra, cía sÑ m­t mã, cía të thang máy. Thi¿t bË phòng cháy chïa cháy tiên ti¿n, xí lý kËp t¡i.

biet thu quoc bao luxury

NÙi th¥t thi¿t k¿ t¡i nhà phÑ, villa QuÑc B£o Luxury

NÙi th¥t trong sÑ biÇt thñ, nhà phÑ QuÑc B£o Luxury đem đ­m ch¥t u tinh x£o, Các thi¿t bË nÙi th¥t đưãc chÍn lña kĩ mÙt të Nhïng đơn vË nhÏ nh¥t, sí dång kính chËu năng cho trang trí.

không gian Các phòng trong ngôi nhà đưãc tÑt hóa tuyÇt đÑi, mang tÛi không gian khoáng đãng riêng tư cho chç nhân.

chç đ§u tư QuÑc B£o cñc kó nh¥n m¡nh l¡i k¿t c¥u nÙi th¥t ß nhà phÑ, villa QuÑc B£o Luxury khi mÝi Công ty DG Architects – ông trùm thi¿t k¿ ß Singapore khi¿n đơn vË thi¿t k¿ chính.

100% biÇt thñ, nhà phÑ đÁu có view hưÛng ra sông Hàn và C§u Ròng hoàn h£o, b£o đ£m n¯ng gió hòa quyÇn.

lúc bàn giao chç, Quý khách s½ đưãc hưßng trÍn bÙ hÇ thÑng chi¿u ki¿n và m¡ng lưÛi cung c¥p nưÛc đ§y đç. bên c¡nh đó còn t¡o hàng lo¡t Nhïng tiÇn ích như : thi¿t bË vÇ sinh cao c¥p, b¿p và Nhïng kÇ b¿p, chu×i tç âm tưÝng,…

quoc bao luxury

Thông tin bÝ b¿n bán QuÑc B£o Luxury

QuÑc B£o Luxury đang ti¿n hành chào bán bÝ b¿n bán s½ t¡i méc 50-55 triÇu/m2. Tuy th¿, bÝ b¿n bán biÇt thñ, nhà phÑ QuÑc B£o Luxury chưa bao gÓm 2% phí b£o trì Dñ án.

Méc bÝ b¿n s½ còn tăng vì tiÁm lñc xây cça nên phÑ Đà Nµng là r¥t lÛn.

Ngoài nên nhà đ§u tư công bÑ Dñ án s½ t¡o r¥t các ưu đãi cho Quý khách hàng, bao gÓm Các chương trình khuy¿n mãi, rút thăm trúng thưßng lý thú mà Nhïng l§n mß bán sau chưa vàng nh­n đưãc.

trên đây là thông tin nhà phÑ, villa QuÑc B£o Luxury vì PiRealtor biên t­p. đà bi¿t thêm tin téc thË trưÝng Dñ án biÇt thñ Đà Nµng Khách hàng t¡o kh£ năng liên hÇ trñc ti¿p chuyên gia PiRealtor đà đưãc tư v¥n cå kh£ năng.