OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

3 điều làm nên giá trị của Sunshine Diamond River quan 7 SaleReal

3 điều làm nên giá trị của Sunshine Diamond River quan 7 SaleReal

Thông tin TÕng quát dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River hiÇn đang có đưãc r¥t nhïng thå chú ý të bên Khách hàng dña vË th¿ tÍa l¡c đ·c biÇt đ¯c đËa t¡i đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. N¿u Khách hàng đang t¡o ý đËnh đ§u tư vô dñ án Sunshine Group thì không thành bÏ qua bài vi¿t này. ß đây, SaleReal s½ Sơ lưãc đ¿n Quý khách hàng Nhïng https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ thông tin NÕi trÙi mà căn hÙ chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang sß hïu. Bài vi¿t này có nÙi dung tham kh£o hïu nghi, Làm Khách hàng thu­n lãi trong sÑ viÇc lña chÍn chç t¡i.

Sơ lưãc Khám phá thông tin dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River đưãc đ§u tư vì t­p đoàn Sunshine Group, tÍa l¡c ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. căn hÙ Qu­n 7 có quy mô phéc kh£ năng là 112.595 m2, c¥p cho sàn Các lo¡i hình chính là căn hÙ, văn phòng, dËch vå, shophouse và officetel ĐÑi vÛi 3.125 Dòng s£n ph©m.

Thông tin chç đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River

Sunshine Group là mÙt t­p đoàn chuyên vÁ lĩnh vñc s£n xu¥t Các chung cư đ³ng c¥p l¡i të sàn b¥t đÙng s£n ViÇt Nam, nguÓn gÑc t¡i thç đô Hà NÙi.

nên đÝi të năm 2016, chç đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River đã liên tåc mang đ¿n sàn t¡i miÁn B¯c ĐÑi vÛi hàng lo¡t Dòng s£n ph©m đem thương hiÇu " Sunshine ", có thà liÇt kê các S£n ph©m do chç đ§u tư thç đô triÃn khai như dñ án Sunshine City, Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine Palace.

mÍi Dòng s£n ph©m cça Sunshine Group trên đây đÁu mang đ¿n cho Quý khách sñ hài lòng vÁ phong cách k¿t c¥u r¥t đÙc đáo, lý thú đó là v¥n đÁ áp dång công nghÇ 4.0 vô phía trong sÑ S£n ph©m càng t¡o thå ¥n tưãng trong sÑ lòng Quý khách.

Ngoài thành, Sunshine Group luôn bÏ nên sÑ tiÁn lÛn đà thu mua Các khu đ¥t vàng ngay t¡i trung tâm thành phÑ, ngoài v¥n đÁ ©n chéa Các dñ án t¡i Hà NÙi, chç đ§u tư chung cư Qu­n 7 đang thâu tóm r¥t nhïng m·t b±ng đ¯c đËa ß thành phÑ HÓ Chí Minh.

B±ng tiÁm năng tài lÛn cùng vÛi nguÓn nhân lñc dÓi dào, t­p đoàn Sunshine Group chÝ s½ mang đ¿n sàn thêm nhïng S£n ph©m tÑt hơn, b£o đ£m nhu c§u sÑng trÍn v¹n cho Khách hàng.

Thông tin vÁ đËa th¿ dñ án Sunshine Diamond River

Như đã Khám phá, dñ án Sunshine Diamond River có đËa th¿ tÍa l¡c ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. cùng đó, dñ án xa l¡ cça Sunshine Group còn có vË trí tiÁm năng ĐÑi vÛi 3 y¿u tÑ " nh¥t c­n thË, nhË c­n giang, tam c­n lÙ ".

Nh¥t c­n thË nghĩa là căn hÙ Sunshine Group n±m g§n kÁ VÛi trung tâm hành chánh Qu­n 7, điÃm t¡o sñ hiÇn diÇn cça nhïng cơ sß v­t ch¥t vÁ giáo dåc, y tiÅn, kinh doanh, nhà hàng, quán cà phê, khu vñc vui chơi và vui chơi,... sinh sÑng t¡i đây, Quý khách s½ đưãc thëa hưßng nhiÁu tiÇn ích càng t§m tròn v¹n nh¥t.

NhË c­n giang đ¥y là chung cư đ³ng c¥p Qu­n 7 có đ¿n 3 m·t ti¿p giáp VÛi sông Sài Gòn và sông ĐÓng Nai, nhân tÑ này đÓng nghĩa VÛi viÇc môi trưÝng sÑng ß đây khá là dÅ chËu, thoáng đãng.

Tam c­n lÙ đ¥y là xung quanh dñ án Sunshine Diamond River có càng m¡ng lưÛi giao thông như đưÝng NguyÅn Văn Linh, NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn T¥t Thành, Đào Trí, Huónh T¥n Phát,... Nhïng tuy¿n đưÝng này đóng vai trò như mÙt ngưÝi b¡n đÓng hành Khi¿n Khách hàng di chuyÃn l¡i trong đÝi sÑng trß ra dÅ dàng trên.

Thông tin vÁ c¥u trúc dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Group t¡o diÇn tích hơn 112 ha. Tuy v­y, ĐÑi vÛi 23,16% s½ là m­t đÙ dành nh±m triÃn khai Các S£n ph©m chç t¡i, còn hơn 70% còn tÛi nh±m xây dñng Các h¡ng måc đáp éng cho cuÙc an cư đËnh cư lâu dài cça cÙng đÓng cư dân trß sau này.

căn hÙ chung cư Qu­n 7 s½ t¡o toàn bÙ 3.125 S£n ph©m h×n phù hãp cça Các lo¡i hình đ§u tư chánh là chung cư, văn phòng, thương m¡i, shophouse và officetel đưãc s¯p x¿p trên 12 block cao 14 - 27 t§ng giïa đưÝng Đào Trí. dñ án Sunshine Group đưãc k¿t c¥u phong phú Nhïng hình théc cũng như diÇn tích Làm Quý khách dÅ dàng hơn trong sÑ v¥n đÁ lña chÍn mua.

phía c¡nh đ¥y, Khách hàng s½ đưãc hưßng thå đÝi sinh sÑng đ·c biÇt khi l¡i ĐÑi vÛi căn hÙ Sunshine Diamond River Đào Trí, điÃn hình VÛi Nhïng tiÇn nghi như trưÝng hÍc Maple Bear, trung tâm kinh doanh, siêu thË thñc ph©m, khu vñc vui chơi tr» em, công mĩ cây non, bà bơi, sân thà dåc đa lñc, chç hàng, quán cà phê, khu vñc tiÇc nưÛng BBQ, khu gi£i trí Sky Bar,....

VÛi cách thi¿t k¿ điÁu kiÇn chào t¡o nên đÙ thoáng mát, g§n gũi tñ v­y và con ngưÝi, đem đ¿n cho gia chç sñ t­n hưßng khác l¡. Song song đó, ĐÑi vÛi viÇc bàn giao nÙi th¥t hoàn thiÇn ra khi Quý khách dÍn vô sÑng là có thà sí dång đưãc ngay,

trên đây là bài vi¿t cça nhóm SaleReal Team vÁ Vài nét cùng vÁ nhïng thông tin NÕi trÙi nh¥t t¡i dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7. trông r±ng, bài vi¿t này s½ Khi¿n Khách hàng đưãc trân trÍng góc nhìn sâu s¯c trên vÁ chung cư Sunshine Group l§n này.