OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

Những điều kinh ngạc về Ascent Garden Home SaleReal gây sốt

Những điều kinh ngạc về Ascent Garden Home SaleReal gây sốt

Thông tin chç m«u Ascent Garden Home qu­n 7

Ascent Garden Home là dñ án căn hÙ đ³ng c¥p ß đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, qu­n 7, đưãc đ§u tư bßi công ty b¥t đÙng s£n Ti¿n Phát. Qua bài vi¿t sau đây cça SaleReal Team, hy vÍng quý đÙc gi£ bi¿t thêm nhiÁu thông tin hïu ích.

Thông tin vÁ nhà m«u Ascent Garden Home qu­n 7

dñ án Ascent Garden Home cça chç đ§u tư Ti¿n Phát nÕi ti¿ng ĐÑi vÛi hưÛng k¿t c¥u đ­m nét sáng trúc cça Nh­t B£n. Hòa Bình là đơn vË c¥u trúc kiêm thi công dñ án. t¡o khá nhiÁu Quý khách yêu thích phong cách thi¿t k¿ này do bßi nó đ·c s¯c, khác biÇt, đëng giÑng như Các dñ án khác xung quanh. dñ sáng chung cư l¡ cça Ti¿n Phát s½ mß bán vô cuÑi quý 2 năm 2019. dñ án đưãc khßi công vào quý 1 năm đó và dñ ki¿n s½ hoàn thành, bàn giao đÓng bÙ vào cuÑi 5 2021.

ascent garden home q7

căn hÙ chung cư Ascent Garden Home có nhiÁu ưu điÃm. Nhïng ai t¡o đòi hÏi tìm càng dñ án t¡o không gian sinh sÑng xanh, trong lành, thi¿t bË nÙi th¥t căn hÙ cao c¥p Nh­t B£n thì đây là càng sñ chÍn lña hãp.

nhà m«u Ascent Garden Home s¯p xây dñng xong, chung cư m«u cho th¥y dñ án đem cách sáng trúc Nh­t B£n. lÑi căn hÙ chung cư Nh­t B£n kh£ năng hiÇn qua trang trí hÍa ti¿t, trang trí nÙi th¥t và màu s¯c căn hÙ.

HiÇn nay căn hÙ chung cư m«u chưa khai trương, thông tin chánh théc vÁ dñ án cũng chưa https://duankhunam.com/du-an/ascent-garden-home/ có, nhưng nhiÁu Quý khách hàng đã bi¿t đ¿n dñ án. các Khách hàng liên l¡c VÛi SaleReal Team nh±m hÏi thăm thông tin, hÏi vÁ nay gian mß bán và t¡i gian t¡o thà tham quát nhà m«u.

t¡i khu vñc nam có r¥t các dñ án căn hÙ thi¿t k¿ theo lÑi sáng trúc Nh­t B£n, trong đ¥y thì chung cư Ascent Garden Home là đ­m nét ki¿n trúc Nh­t B£n nh¥t. nhà đ§u tư dñ án không chÉ t¡o Ti¿n Phát mà còn có công ty b¥t đÙng s£n Sanyo Homes, càng công ty BDS l¡i të Nh­t B£n.

NÙi th¥t căn hÙ chung cư Ascent Garden Home có chu©n Nh­t B£n, nhiÁu v­t dång đưãc nh­p kh©u të Nh­t B£n. Các nÙi th¥t đó s½ mang đ¿n cho Khách hàng cuÙc sinh sÑng tân ti¿n, cơ sß v­t ch¥t. Chúng có đÙ bÁn cao cho thành Quý khách hàng hãy yên tâm sí dång. đëng Nhïng bÁn mà nó còn sang trÍng.

du an ascent garden home

chung cư Ascent Garden Home t¡o k¿t c¥u ban công rÙng lÛn m¡nh. ß ban công t¡o kh£ năng trÓng Các ch­u cây xanh, đ·t càng cái bàn đà uÑng trà, uÑng cà phê. Nhïng căn hÙ chung cư hơn cao có thà đéng ß ban công đà nhìn sông Sài Gòn. căn hÙ chung cư view sông đưãc các ngưÝi yêu thích.

dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát t¡o c¥u trúc të 1-3 phòng ngç, trang bË nÙi th¥t cao c¥p. NÙi th¥t cça Nhïng hãng m¡nh như Hafele, Kohler, Duravit, Toto. Quý khách hàng t¡o kh£ năng chÍn căn hÙ chung cư bàn giao nÙi th¥t căn b£n ho·c chÍn bàn giao thô rÓi thiên trang trí nÙi th¥t riêng biÇt. lña chÍn chung cư bàn giao thô t¡o giá bán th¥p hơn.

nhà th§u xây thi công dñ án Ascent Garden Home qu­n 7

Ascent Garden Home là dñ án ti¿p nÑi cça Nhïng dñ án khác cũng đem dòng The Ascent. TrưÛc đó thì Ti¿n Phát đã áp dång r¥t th¯ng lãi dñ án The Ascent – Thao Dien Condominiums, Ascent Plaza (Qu­n Bình Th¡nh).

ascent garden home quan 7

nhà th§u thi công dñ án là tÕ công ty xây dñng Hóa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. Hòa Bình đem đ¿n dñ án công nghÇ xây tân ti¿n, Làm quá trình xây dñng mau hơn, ch¥t SÑ lưãng chung cư tÑt trên.

dñ án căn hÙ chung cư Ascent Garden Home có quy mô là 1ha, VÛi 2 block căn hÙ chung cư, tëng block cao 25 t§ng. dñ án cung éng thành sàn qu­n 7 kho£ng 540 căn hÙ. trong sÑ đ¥y là 100 căn hÙ officetel, 340 căn hÙ cao c¥p. dñ án t¡o chu×i tiÇn ích đa d¡ng, phong phú, m­t đÙ xây cça dñ án chÉ chi¿m 20%.

Ascent Garden Home ki¿n gây mÙt không gian sinh sÑng mát m» t¡i Qu­n 7. căn hÙ t¡o k¿t c¥u tinh t¿, thu­n lãi, có cái nhìn thoáng đãng, có phong cách nhà ß cça Nh­t B£n. Đây là mÙt trong ít chung cư t¡o k¿t c¥u theo phong cách căn hÙ Nh­t B£n t¡i ra phÑ bà Chí Minh. chç đ§u tư dñ án ngoài Ti¿n Phát thành còn có Sanyo Homes (công ty BDS Nh­t B£n).

N¿u kà dñ án có cách c¥u trúc hoàn toàn giÑng ki¿n trúc Nh­t b£n thì không đúng. NgưÝi ta t¡o kh£ năng c£m có đưãc phong cách thi¿t k¿ căn hÙ chung cư kiÃu ViÇt Nam, t¡o văn hóa ViÇt Nam lÓng ghép trong sÑ đó.

ascent garden home quan 7

Hòa Bình là công ty m¹ cça Ti¿n Phát, cũng là đơn vË đéng thành thi¿t k¿, thi công dñ án Ascent Garden Home. Hòa Bình là công ty phát triÃn lÛn, m×i nh­n Nhïng gi£i thưßng như Sao ch¯c Đ¥t ViÇt, cúp vàng Ch¥t .SÑ xây dñng năm 2018, ngoài thành có Nhïng gi£i thưßng đưãc trao t·ng t¡i Paris, gi£i b¡c xây dñng quÑc t¿â€¦

Khách hàng có đòi hÏi mua căn hÙ Qu­n 7 thì ra Phân tích dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát. dñ án chÉ t¡o 540 căn hÙ cho thành Lưãng ngưÝi dân không lÛn, nhân tÑ này Làm cho cuÙc an cư bÛt tÕ t¡p. .SÑ dân cư không m¡nh cho thành có môi trưÝng yên tĩnh.

đà bi¿t thêm thông tin dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7, Khách hàng vui lòng liên hÇ công ty b¥t đÙng s£n SaleReal. Đây là công ty chuyên phân phÑi căn hÙ t¡i khu Nam và khu đông thành phÑ HÓ Chí Minh.