OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

5 điều về Can ho Ascent Garden Home SaleReal có thể trải nghiệm

5 điều về Can ho Ascent Garden Home SaleReal có thể trải nghiệm

Khám phá vÁ dñ án Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án chung cư ß đưÝng B¿n Nghé, qu­n 7, tÍa l¡c ß g§n c£ng Tân Thu­n. dñ án đưãc đ§u tư do công ty b¥t đÙng s£n Ti¿n PhưÛc và mÙt công BDS Sanyo Homes Nh­t B£n.

Thông tin TÕng quát dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát

Ascent Garden Home có quy mô 1ha ĐÑi vÛi 2 block, tëng block cao 29 t§ng, trong đó có 3 t§ng đ­u xe, 2 t§ng làm khu kinh doanh. tiÇn nghi dñ án có bà bơi, t¡o khu vui chơi tr» em, công viên, thư viÇn…

du an ascent garden home

Theo SaleReal Sơ nét, t­p đoàn Ti¿n Phát là ra viên trñc thuÙc cça phéc công ty xây Hoà Bình. Ti¿n Phát thưÝng phù hãp tác ĐÑi vÛi Nhïng công ty BDS Nh­t B£n đà đ§u tư dñ án. Ascent Garden Home đưãc xây dñng VÛi thå hãp tác cça công ty Sanyo Homes Nh­t B£n.

nhà đ§u tư căn hÙ chung cư Ascent Garden Home là Ti¿n Phát, càng thành viên cça tÕ công ty xây Hòa Bình. Ti¿n Phát đã cho Quý khách hàng th¥y kh£ năng cça mình qua Các dñ án như The Ascent ß qu­n 2 (mÙt dñ án bàn giao trưÛc nay h¡n cam k¿t), dñ án Ascent Cityview ß qu­n 4, dñ án Ascent Lakeside t¡i đưÝng NguyÅn Văn Linh, qu­n 7, dñ án Ascent Riverside t¡i qu­n 4, dñ án Ascent Plaza qu­n Bình Th¡nh.

Ngoài nên Ti¿n Phát còn đ§u tư Các dñ án khác là: Riva Park, Grand Riverside, Soho Premier, The Penta (Bình Th¡nh), Soho Riverview.

uy tín cça Ti¿n Phát còn đưãc thà hiÇn qua Các gi£i thưßng đưãc trao cho công ty, ví då là gi£i “dñ án b¥t đÙng s£n tÑi ưu nh¥t ViÇt Nam năm 2016”, dñ án The Ascent Thao Dien đưãc trao gi£i “công trình sí dång tài nguyên hiÇu qu£â€.

dñ án Ascent Garden Home đưãc k¿t c¥u và xây tuyÇt đÑi vì Hòa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. ĐÑi vÛi Hòa Bình thì Quý khách có thà an tâm vì Hòa Bình là công ty xây dñng lÛn, đã thi công nhïng dñ án lÛn m¡nh như: Tòa chç Keangnam, tòa chç VietinBank, tòa nhà Desa… Ngoài thË trưÝng ViÇt Nam, Hòa Bình còn tham gia xây dñng ß nưÛc ngoài như Malaysia.

du an ascent garden home

Theo GiÛi thiÇu cça SaleReal, dñ án đã thành m¯t sàn nhưng v«n chưa chào bán. BuÕi lÅ ra m¯t diÅn ra t¡i nhà hàng The Adora, đưÝng NguyÅn KiÇm, qu­n Gò V¥p vào ngày 24/11/2018.

dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 nÕi ti¿ng bßi bßi trưÛc đó chç đ§u tư Ti¿n Phát đã áp dång nhïng dñ án căn hÙ chung cư thuÙc dòng The Ascent, ví då là The Ascent Thao Dien, Ascent Plaza (qu­n Bình Th¡nh). Nhïng dñ án đ¥y đÁu t¡o ch¥t SÑ lưãng tÑi ưu, Quý khách hài lòng.

dñ án t¡o k¿t c¥u giÑng VÛi ki¿n trúc Nh­t b£n. Quy mô dñ án là 1ha nhưng chÉ có 540 chung cư. M­t đÙ phát triÃn th¥p. dân cư t¡i đây t¡o thå an tĩnh và ít phéc t¡p hơn so VÛi Nhïng dñ án có quy mô lÛn.

Ch¥t SÑ lưãng cça dñ án cũng tÑi ưu trên dña t¡o sñ tham gia phát triÃn cça công ty xây dñng Hòa Bình. HiÇn t¡i Hòa Bình đã có công nghÇ phát triÃn tân ti¿n, đ¥y là công nghÇ phát triÃn “Gang Form” cho phép phát triÃn nhanh hơn mà yên toàn trên.

đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home Ti¿n PhưÛc

Như có TÕng quan t¡i ph§n trên, vË th¿ dñ án Ascent Garden Home tÍa l¡c t¡i đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7. dñ án n±m t¡i mÛi Phú mù Hưng, trung tâm nên phÑ, sông Sài Gòn.

vÁ sau c§u Thç Thiêm 4 làm xong thì të dñ án di chuyÃn qua Thç Thiêm nhanh hơn so ĐÑi vÛi hiÇn ß. Thç Thiêm sau này là trung tâm tài chánh, kinh doanh m¡nh nh¥t ViÇt Nam. ĐÑi vÛi vË trí như th¿ thì giá bán căn hÙ chung cư Ascent Garden Home trong th¥y năm đ¿n s½ gia tăng.

du an ascent garden home quan 7

C§u Thç Thiêm 4 danh l½ đã đưãc khßi công vào năm 2018, nhưng çy ban nhân dân ra phÑ hÓ Chí Minh an c§u thanh tra tÛi k¿ ho¡ch cho nên dñ án bË t¡m hoãn cho đ¿n 5 2019. Dñ ki¿n là cuÑi 5 2019, đ§u 5 2020 dñ án s½ khßi công. phéc sÑ vÑn đ§u tư là 5.400 t÷ đÓng.

đËa th¿ dñ án Ascent Garden Home n±m t¡i mÛi khu vñc đô thË Phú mù Hưng cho nên đưãc ngưÝi dân t¡o kh£ năng sí dång nhiÁu tiÇn ích. NÙi khu vñc dñ án t¡o nhïng tiÇn nghi nhưng t¡o các thé c§n nên bên ngoài.

HiÇn t¡i, https://duankhunam.com/du-an/ascent-garden-home/ nh±m di chuyÃn të Ascent Garden Home tÛi qu­n mÙt ph£i m¥t các t¡i gian m·c dù quãng đưÝng đëng xa, lý do là đưÝng NguyÅn t¥t nên nÕi ti¿ng là tuy¿n đưÝng k¹t xe. t¡o lúc ph£i m¥t 30 phút nh±m đi đưãc 1km.

chi¿n lưãc mß rÙng đưÝng NguyÅn thiÇn thành lên 45 mét đã đưãc trình lên nhưng chưa xét duyÇt vì vưÛng m¯c vÁ vÑn đ§u tư. có thà dñ án s½ b¯t đ§u đưãc áp dång trong sÑ 1-2 5 l¡i.

ascent garden home q7

Tuy đëng có các £nh hưßng như c§u Thç Thiêm 4 và mß rÙng đưÝng NguyÅn thành ra nhưng dñ án c§u Thç Thiêm 3 cũng t¡o tác đÙng không ít đ¿n căn hÙ Ascent Garden Home.

kà chung, vË th¿ dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 là t¡o nhiÁu tiÁm lñc. bßi nhiên Quý khách hàng ra suy xét lña chÍn khi có ý đËnh đ§u tư căn hÙ chung cư qu­n 7.

đà bi¿t thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án, Khách hàng vui lòng liên hÇ công ty BDS SaleReal – mÙt công ty chuyên phân phÑi BDS t¡i khu Đông và khu vñc Nam.