OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

Nhat Pham bán thành công là cả một câu chuyện

Nhat Pham bán thành công là cả một câu chuyện

Thông tin GiÛi thiÇu vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án mÛi cça t­p đoàn Capitaland t¡o l¡c hơn tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án gây ra ti¿ng vang lÛn m¡nh t¡i khu Th¡nh Mù Lãi. ©n chéa vË th¿ đơn gi£n cho viÇc g¯n k¿t giao thông, cùng đó là chéa đñng m¡ng lưÛi tiÇn nghi khác biÇt, đ³ng c¥p c¥p đang là Nhïng y¿u tÑ t¡o nên giá trí cho căn hÙ Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng vÛi Nh­t Ph¡m & Các cÙng sñ Sơ nét kinh ti¿t vÁ dñ án chung cư Feliz En Vista nhé.

vË th¿ Feliz En Vista t¡i đâu?

tÍa l¡c t¡i đËa th¿ đ¯c đËa trên đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu vñc đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc coi là vË trí đ§y tiÁm lñc lúc 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc VÛi m·t tiÁn đưÝng.

ĐÑi vÛi lÇ nhiên 2 m·t ti¿p xúc ĐÑi vÛi 2 tuy¿n đưÝng m¡nh là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh ß khu Th¡nh Mù Lãi Làm ngưÝi dân sÑng t¡i chung cư Feliz En Vista Capitaland đưãc k¿t nÑi giao thông càng t§m dÅ dàng nh¥t. t§m trung tâm Qu­n 1 kho£ng 10 phút đi, t§m c§u Phú h£o t§m 10 phút, cao tÑc TP. bà Chí Minh - Long Thành - D§u Giây chëng 3 phút. thú vË liên k¿ khu đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chính mÛi cça thành phÑ) chÉ m¥t t§m 7 phút.

c¥u trúc dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là chung cư đưãc thi¿t k¿ theo cách cao c¥p Châu u, ĐÑi vÛi ưu th¿ là căn hÙ n±m ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc c¥u trúc theo cách chào nh±m đem tÛi điÁu kiÇn sinh sÑng khoáng đ¡t cùng t§m nhìn tuyÇt mù cho t¥t c£ chung cư.

dñ án đưãc quy ho¡ch ĐÑi vÛi Nhïng căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex t¡o sân vưÝn, Penhouse, toàn bÙ đÁu đưãc k¿t c¥u sang trÍng và tân ti¿n. Đưãc chç đ§u tư bàn giao và đÓng bÙ đưãc xây dñng vì Nhïng tên tuÕi nÕi ti¿ng b­c nh¥t v­y giÛi, sµn sàng dÍn vô t¡i ho·cj cho thuê gÓm có: tç nh±m giày, tç qu§n áo, b¿p và máy thu hút båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy y¿u tÑ hòa, khóa cía sáng suÑt,...

cùng đó là thå góp m·t cça hơn 100 tiÇn nghi nÙi khu vñc, trong sÑ đ¥y có khá các tiÇn nghi, dËch vå l§n TrưÛc h¿t t¡o m·t ß ViÇt Nam. k¿t hãp ĐÑi vÛi không gian non đưãc nhà đ§u tư phát triÃn theo cách an cư xanh. Feliz En Vista là càng trong sÑ Các dñ án đưãc c¥p chéng nh­n "tiêu chu©n mñc ch¯c vÁ thi¿t k¿ xanh".

cơ sß v­t ch¥t căn hÙ chung cư Feliz En Vista

Là dñ án đ³ng c¥p đưãc chç đ§u tư Capitaland đ§u tư lÛn m¡nh vÁ hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t, đóng góp nâng cao giá trË cça dñ án Feliz En Vista lên mÙt t§ng cao xa l¡ VÛi hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t đa d¡ng, đ³ng c¥p VÛi nhiÁu tiÇn ích sáng giá l§n đ§u có m·t ß ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân gây cùng khu gi£i trí thçy cũng là cơ sß v­t ch¥t t¡o thành nét đÙc đáo cho Feliz En Vista Qu­n 2, mang đ¿n cho toàn kh£ năng cư dân không khí biÃn ngay ß chánh khuôn mĩ dñ án VÛi làn nưÛc trong sÑ non, bãi cát tr¯ng k¿t thích hãp ĐÑi vÛi chu×i cây non mang đ¿n cho ngưÝi dân Các giây phút nghÉ dưáng hoàn h£o ngay ß chánh căn hÙ chung cư cça mình.

SuÑi nưÛc thu hút quanh năm, đây cũng là mÙt cơ sß v­t ch¥t NÕi b­t mà ít dñ án gì cùng vÛi ph§n khúc nh­n đưãc.

Là mÙt dñ án đưãc c¥u trúc theo phong cách resort năm sao cao c¥p quÑc t¿ ĐÑi vÛi hÓ bơi nưÛc ngÍt và mÙt bà bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, bà vui chơi gi£i trí ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công viên cây xanh,...

dñ án cũng cung c¥p các tiÇn nghi vui chơi cho cư dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công viên cây non, phòng Gym, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ vË trí, thi¿t k¿, lý thú là m¡ng lưÛi tiÇn ích đ³ng c¥p mang đ¿n mÙt điÃm hoàn mù nh±m an cư và nghÉ ngơi giïa thành phÑ. hơn th¿ nïa, chç đ§u tư Capitaland còn đem l¡i cho ngưÝi dân Các tr£i nghiÇm cuÙc sÑng ĐÑi vÛi Các https://nhatpham.net/du-an/feliz-en-vista/ tiêu chu©n an cư hoàn h£o t¡i dñ án Feliz En Vista.

chç đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t chç đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là càng t­p đoàn b¥t đÙng s£n lÛn và uy tín l¡i të Singapore.

t¡i ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t tÛi là chç b¥t đÙng s£n m¡nh ĐÑi vÛi nhïng dñ án VÛi ch¥t .SÑ vưãt trÙi, mang đ¿n hàng ngàn mái ¥m cho ngưÝi dân. Đông thÝi Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài ß thË trưÝng BDS ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã t¡o m·t t¡i 7 tÉnh thành lÛn cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong sÑ lĩnh vñc căn hÙ chung cư nhà ß và căn hÙ chung cư dËch vå.

t¡o kh£ năng th¥y Capitaland đã góp ph§n đÕi mÛi diÇn m¡o mÛi cça nhïng khu vñc đô thË, thành phÑ m¡nh ß viÇt Nam qua Các dñ án lÛn m¡nh và vinh dñ có đưãc thå tín nhiÇm cça Khách hàng cũng như vinh dñ nh­n đưãc Nhïng gi£i thưßng lÛn m¡nh như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t toàn c§u trên th¿ giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp tài chính nhiên giÛi 2019,...

trên đây là Các thông tin đưãc Nh­t Ph¡m tÕ phù hãp và gíi tÛi Quý khách, hy vÍng Nhïng thông tin mà nhatpham c¥p s½ bÕ Ã­ch ĐÑi vÛi Quý khách. Quý khách hàng muÑn bi¿t thêm nhïng thông tin t¡o thà theo dõi ß trang nhatpham.net ho·c liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m nh±m đưãc tư v¥n chi ti¿t hơn.