OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

9 điều chuyên gia chia sẻ nhatpham.net

9 điều chuyên gia chia sẻ nhatpham.net

Thông tin dñ án Saigon Sports City qu­n 2

cùng dòng ch£y sàn b¥t đÙng s£n đÕ vÁ khu đông Tp. HCM, trong 3 5 trß l¡i đây, khu vñc đô thË Nam R¡ch Chi¿c đang sôi såc ĐÑi vÛi các dñ án xa l¡ l§n lưãt hình ra, và mÙt trong sÑ đó chính là dñ án Saigon Sports City, S£n ph©m vì t­p đoàn Keppel Land thñc hiÇn.

M·t b±ng quy ho¡ch dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc thñc hiÇn như v­y nào? có Các h¡ng måc gì đang đưãc đ§u tư thñc hiÇn ß đây? vË th¿ dñ án ß đâu? là mÙt sÑ câu hÏi đang đưãc chú ý Vài nét nhïng nh¥t.

Chia s» të Nh­t Ph¡m và Các cÙng thå, danh ti¿ng “thÕ đËa” t¡o m·t ß khu đông Sài Gòn s½ l§n lưãt gi£i đáp Các viÇc này të dñ án Saigon Sports City l¡i Khách hàng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu ích.

Thông tin quy ho¡ch chung cư Saigon Sports City

Saigon Sports City là dñ án đưãc thñc hiÇn VÛi quy mô rÙng 64ha, to¡ l¡c hơn m·t tiÁn đưÝng Song Hành thuÙc đËa ph­n phưÝng yên Phú, qu­n 2, thành phÑ hÓ Chí Minh. nơi nh­n diÇn đËa th¿ dñ án qu­n 2 khá dÅ khi hiÇn hïu trưÛc m·t tiÁn là c§u Mương chi, n±m trong sÑ qu§n thà quy ho¡ch lÛn nh¥t khu vñc Nam R¡ch Chi¿c.

Nhïng h¡ng måc quy ho¡ch t¡i khuôn viên nÙi khu bao gÓm căn hÙ, chç phÑ, villa, văn phòng thương m¡i – dËch vå đ³ng c¥p, đưãc chia ra nhiÁu phân khu khác nhau. thú vË đó chính là Các điÃm cÙng t¡i phân khu áp dång Nhïng dñ án thà dåc, t¡o ho¡t đÙng sôi nÕi và đ·c biÇt s§m u¥t.

nơi qua Các m·t giáp chung cư Saigon Sports City t¡o thà m¥y, ß khu vñc phía Đông đ¥y chánh là m·t giáp VÛi khu thà thao, nhà t¡i, sân golf và khu đô thË Him Lam – Bình yên. bên Tây là m·t giáp ĐÑi vÛi khu vñc thà dåc thà thao liên hãp Nam r¡ch Chi¿c ß khu B và khu C và khu trung tâm thi đ¥u đa năng. Và cuÑi cùng vÛi là m·t giáp phía Nam t¡i tuy¿n đưÝng Song Hành, cao tÑc Long Thành – D§u Giây. M·t giáp còn đ¿n bưÛc vÁ dòng sông Nam R¡ch Chi¿c.

VÛi v¥n đÁ chéa đñng Nhïng m·t giáp này, căn hÙ cao c¥p qu­n 2 ©n chéa khá các ưu điÃm vưãt trÙi, HÙi tå đ§y đç Nhïng tÑ ch¥t vưãng khí sinh tài, c­n lÙ, c­n thË l¡i c­n giang, có thà mang tÛi các may m¯n cho gia chç khi chÍn lña nơi đây nh±m sinh sÑng.

dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc áp dång VÛi 10 block cao t§ng, sß hïu đÙ cao kho£ng 30 t§ng, hiÇn hïu là sñ bÑ trí khoa hÍc cça chëng 4.300 Dòng s£n ph©m t¡i khuôn mĩ nÙi khu vñc VÛi m­t đÙ phát triÃn chÉ chi¿m chëng 25%.

Quy ho¡ch Các phân khu dñ án Saigon Sports City

thå linh ho¡t trong sÑ cái l¯p đ·t thà hiÇn t¡i 2 phân khu chéc lñc, đ¥y là:

Phân khu vñc 1: diÇn tích 26ha là phân khu vñc n±m t¡i bên B¯c r¡ch Mương kinh. nơi đây đưãc đ§u tư quy ho¡ch chç y¿u là khu thà dåc thà thao, trung tâm hu¥n luyÇn và thi đ¥u mang tiêu chu©n quÑc t¿, trưÝng thà dåc năng khi¿u là chính.

ĐiÃn hình có sân bóng, VÛi séc chéa bÑ trí cho kho£ng 10.000 điÃm ngÓi, 9 sân tennis chéa đưãc chëng 2.000 nơi ngÓi, và 2.000 nơi ngÓi dành khu hÓ bơi t¡o mái che, vô cùng quy mô, đ³ng c¥p và chi ti¿t.

thi¿t k¿ đưãc sí dång đan xen ĐÑi vÛi khuôn mĩ cây non cùng khu vñc công mĩ, xây không gian thoáng mát trong sÑ lành và thanh lÍc đëng khí thiên th¿, tÑ ch¥t hoà nhiÇt đÙ Õn đËnh t¡i khuôn viên nÙi khu vñc dñ án. phía c¡nh đ¥y còn có khu vñc trưÝng hÍc và khu vñc trung tâm kinh doanh cũng đưãc bÑ trí ß đây.

Ph§n diÇn tích còn l¡i đưãc sí dång cho v¥n đÁ quy ho¡ch ß phân khu sÑ 2, có vË th¿ tÍa l¡c t¡i bên Nam R¡ch Mương kinh. Đây chính là qu§n kh£ năng khu vñc trung tâm kinh doanh và dËch vå khép kín. Các căn hÙ Saigon Sports City đưãc phát triÃn nhà y¿u t¡i đây, đà mang tÛi sñ g¯n k¿t giao thông dÅ dàng cũng như phåc vå ngay Các tiÇn nghi sí dång cho cÙng đÓng cư dân.

thú vË, thå phân chia 2 khu s½ Giúp cho b§u không khí đưãc Õn nhatpham đËnh, dân cư không bË làm phiÁn, Các v­n đÙng viên đ¿n t¡o mÙt điÁu kiÇn vui v» cho viÇc t­p luyÇn và thi đ¥u.

bên c¡nh đó, t¡i khu vñc Nam dñ án Saigon Sports City còn t¡o Nhïng khu vñc nh±m áp dång Các cơ sß v­t ch¥t như: trung tâm hÙi nghË triÃn lãm, y t¿, văn hóa, đáp éng cho chëng 12.000 Quý khách hàng. khu vñc khách s¡n cao c¥p, căn hÙ cho thuê, văn phòng thương m¡i, cung éng cho chëng năm.000 Khách hàng.

minh chéng rõ ràng b±ng Các con sÑ chéng tÏ thå quy ho¡ch ß dñ án qu­n 2 đưãc chç đ§u tư Keppel Land đã khá xem xét và lên k¿ ho¡ch cho dñ án mÙt cách tÉ mÉ và kho£n ti¿t, xây môi trưÝng dÅ dàng cho c£ đÑi tác l«n Khách hàng có kh£ năng bao quan đưãc thå hiÇn diÇn cça Nhïng h¡ng måc đang đưãc quy ho¡ch t¡i đây, nhà đÙng chÍn cho mình Các S£n ph©m hãp.

đà t¡o thêm Các thông tin liên quan vÁ căn hÙ Saigon Sports City, Khách hàng có kh£ năng tham kh£o thêm t¡i nhatpham.net vÁ Nhïng bài vi¿t nh­n đËnh và Nh­n đËnh vÁ dñ án qu­n 2 cũng như sàn phía đông Tp. HÓ Chí Minh, trã giúp Quý khách t¡o thà thu­n tiÇn tìm ki¿m 1 nơi sinh sÑng ho·c đ§u tư hãp.