OMMANA FOUNDATION
Compassion - a little goes a long way

12 12 12 12 12

can ho Zeitgeist Nha Be đang giải bài toán cho gia đình trẻ

can ho Zeitgeist Nha Be đang giải bài toán cho gia đình trẻ

TÕng quát Tìm hiÃu vÁ dñ án Zeitgeist Nhà Bè

khu đô thË Zeitgeist là càng khu đô thË phéc thích hãp, có quy mô 349ha t¡i đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ, xã PhưÛc KiÃn, huyÇn Nhà Bè, đưãc đ§u tư bßi GS E&C (mÙt công ty thành viên cça GS Group - Chaebol m¡nh thé 6 cça Hàn QuÑc).

Sơ lưãc dñ án Zeitgeist Nhà Bè

ĐÑi vÛi dñ án Zeitgeist, dñ đËnh cça chç đ§u tư Hàn QuÑc GS E&C là bi¿n vùng 350ha (PhưÛc KiÃn, Nhơn Đéc) thành càng khu đô thË đa chéc năng, trong sÑ đ¥y t¡o khu kinh t¿, khu vñc thương m¡i và Nhïng khu chéc lñc khá vÁ giáo dåc, văn hóa, vui chơi... dñ án góp ph§n cho sñ phát triÃn cça tài chánh khu nam thành phÑ. Đây là càng khu đô thË tiên ti¿n g¯n VÛi Nhïng dñ án cá lÛn m¡nh, tân ti¿n.

khu vñc trung tâm khu đô thË Zeitgeist là khu vñc thương m¡i, kinh t¿, khu vñc kinh doanh, l¥y c£m héng k¿t c¥u të khu vñc phÑ Causeway Bay (Hong Kong). Nhïng khu vñc xung quanh là khu vñc công mĩ công nghiÇp, khu vñc giáo dåc, khu vñc chéc lñc h×n thích hãp thương m¡i, khu vñc cư dân, dËch vå đËa phương, dñ án công cÙng.

khu vñc lưu thông hàng hóa tÍa l¡c mÛi phía đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ và r¡ch Mương ChuÑi, dÅ dàng lưu thông dña đưÝng lÛn m¡nh, mÛi sông Soài R¡p, Nhïng b¿n c£ng. Đây cũng là khu vñc có nhiÁu đ¥t dñ trï.

khu vñc tài chánh thương m¡i là mÙt khu tÕ phù hãp ĐÑi vÛi nhiÁu tòa nhà văn phòng cao t§ng. Nhïng lĩnh vñc ho¡t đÙng trong khu này là chéng khoán, tài chính, khách s¡n cùng Nhïng tiÇn nghi xã hÙi. Theo SaleReal dñ ki¿n, Zeitgeist Nhà Bè s½ là điÃm đ·t văn phòng cça nhïng công ty lÛn, nhÏ khác nhau, t¡o c£ Nhïng công ty nưÛc ngoài.

Måc đích Чu tiên c§n kà l¡i khi phát triÃn thành phÑ này đ¥y là phåc vå đòi hÏi điÃm t¡i cho càng SÑ lưãng ngưÝi dân m¡nh (5.000 – 10.000 ngưÝi). ĐÑi tưãng chính đưãc bưÛc l¡i là Các ngưÝi t¡o thu nh­p trung bình đ¿n Nhïng ngưÝi t¡o thu nh­p cao. v¥n đÁ quy ho¡ch khu đô thË đưãc áp dång dưÛi d¡ng b£n đÓ và m¥t t§m 3 tháng nh±m làm xong b£n v½ c¥u trúc.

chç đÁ xây khu đô thË Zeitgeist đưãc cho là l¥y të khu đô thË Bundang (mÙt khu đô thË mÛi ß phía nam thành phÑ Seoul). Nhïng năm cça th­p niên 80 (Th¿ k÷ 20), thành phÑ Seoul cũng g·p nên v¥n đÁ đô thË hóa tương thiên như TPHCM hiÇn nay, v¥n đÁ xây dñng khu đô thË Bundang đưãc xem là mÙt gi£i pháp nh±m gi£i quy¿t v¥n đÁ.

nh±m làm đưãc như Bundang, khu đô thË Zeitgeist Nhà Bè c§n c§n có m¡ng lưÛi giao thông k¿t nÑi tÑt ĐÑi vÛi khu đô thË trung tâm (qu­n mÙt, Thç Thiêm), vì v­y phương pháp phát triÃn đưÝng tàu điÇn sÑ 4 (B¿n ra – HiÇp PhưÛc) và mß rÙng đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ đưãc đưa thành.

bên c¡nh khu đô thË Bundang là càng khu đô thË thành công, cũng t¡o khá các khu đô thË bË coi là “th¥t b¡i”. bßi nhiên, lúc thñc hiÇn dñ án Zeitgeist, chç đ§u tư Hàn QuÑc GS E&C (thuÙc GS Group) h¿t séc chú ý, tính toán c©n th­n. SaleReal cho ch¯n, muÑn thñc hiÇn th¯ng lãi, nh¥t thi¿t ph£i đ£m b£o đưãc ch¥t .SÑ tÑi ưu, đ£m b£o đưãc .SÑ dân sÑ theo chi¿n lưãc (9.000 ngưÝi), b£o đ£m nguÓn lñc tài chính tÑi ưu và h¥p d«n ph£i có sñ çng hÙ të chính nhà và cư dân.

khu đô thË Zeitgeist chưa đưãc triÃn khai nhưng đã nh­n đưãc sñ çng hÙ rõ ràng të chính phç ViÇt Nam. Ngay të năm 2004, khi GS E&C đÁ xu¥t dñ án đã đưãc chính phç lúc đó çng hÙ, xây môi trưÝng. Tuy không kà rõ ràng tuy v­y dư lu­n cũng tÏ v» çng hÙ dñ án, th­m chí có r¥t nhiÁu ngưÝi mong chÝ chç đ§u tư áp dång.

ß ViÇt Nam, dư lu­n çng hÙ phát triÃn Nhïng khu đô thË mÛi, bßi bßi hÍ th¥y đưãc Các m·t tích tuyÇt cça khu đô thË Phú Mù Hưng, khu đô thË mÛi t¡o ch¥t SÑ lưãng sÑng duankhunam tÑt, hiÇn đ¡i và điÁu kiÇn sÑng tÑi ưu, trong sÑ khi đó trung tâm thành phÑ thì quá t£i, thưÝng x£y ra tình tr¡ng k¹t xe, thi¿u Các dËch vå xã hÙi, m­t đÙ dân sÑ đông t¡o áp năng lÛn lên Cơ sß h¡ t§ng đô thË.

thñc hiÇn khu đô thË mÛi như Zeitgeist Nhà Bè đưãc các ngưÝi coi là hãp VÛi Các quÑc gia như ViÇt Nam và các quÑc gia, khu vñc lãnh thÕ khác t¡o điÁu kiÇn kinh t¿ - xã hÙi tương tñ. ß ViÇt Nam, khu đô thË xung quanh thành phÑ Làm gi£m áp lñc dân sÑ cho khu đô thË trung tâm, Làm gi£i quy¿t viÇc đô thË hóa.

khu đô thË Zeitgeist đưãc xác đËnh là càng thành phÑ mÛi thu nhÏ, cung c¥p nơi ß cho Nhïng ngưÝi t¡o thu nh­p trung bình và thu nh­p cao, đà hÍ sµn sàng đ¿n an cư t¡i mÙt khu vñc mÛi, kéo giãn dân të trung tâm nên phía ngoài.

đà bi¿t thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án Zeitgeist Nhà Bè, Quý khách vui lòng liên hÇ công ty BDS SaleReal.